બનાસકાંઠામાં વિશ્વ પર્યાવરણ દિન નિમિત્તે બનાસ ડેરી ના દ્વારા ૧૬ જગ્યાએ વૃક્ષોનું વાવેતર કરાયું
News અમદાવાદ ગુજરાત પાલનપુર

બનાસકાંઠામાં વિશ્વ પર્યાવરણ દિન નિમિત્તે બનાસ ડેરી ના દ્વારા ૧૬ જગ્યાએ વૃક્ષોનું વાવેતર કરાયું

દાંતીવાડાના ડાંગીયા ઉત્તમપુરા મોડેલ સ્કૂલ ખાતે બનાસ ડેરીના ચેરમેન શંકર ચૌધરી દ્વારા વૃ ક્ષોનું વાવેતર કર્યું અને અન્ય રોગને ભગાડી શકાય છે તે માટે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આજરોજ સમગ્ર જિલ્લામાં વિશ્વ પર્યાવરણ દિન નિમિત્તે દરેક તાલુકા…