કનિષ્કા શિલનિધિ તિવારી એ ૭ વર્ષોની સખત મહેનત અને નિષ્ઠાવાન સમર્પણ થી પરીક્ષા પાસ કરી.
News અમદાવાદ ખેલ ગાંધીનગર ગુજરાત

કનિષ્કા શિલનિધિ તિવારી એ ૭ વર્ષોની સખત મહેનત અને નિષ્ઠાવાન સમર્પણ થી પરીક્ષા પાસ કરી.

શિતો-રયુ સ્પોર્ટ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા આયોજિત ૧ સ્ટ ડેન બ્લેક બેલ્ટ પરીક્ષા માં પાસ થનાર કરાટેકાના સન્માન ૧ સ્ટ ડેન બ્લેક બેલ્ટ પરીક્ષા માં પાસ થનાર કરાટેકાના સન્માન સમારોહ યોજાયો હતો. આમાં ખુશી શિલનિધિ…